Page 29 - ChemLife Sayı 14
P. 29

GIRIŞ           heyecanından ve her an enerjik  yinde, Dopamin reseptörlerini  insanda mutluluk, canlılık ve
    Aşk…            olmasından sorumludur.   aktive ederek nörotransmitter  zindelik hissi veren bir nörot-
    Psikolojik ve fizyolojik açıdan            olarak görev yapar. Dopamin  ransmitterdir.
    kişiyi daha enerjik ve sağlıklı  Nöronlar arasında veya bir  ayrıca sinir sistemindeki etkileri
    bir hale getirdiği bilinen bşr  nöron ile başka bir (tür) hücre  dolayısıyla ilaç olarak; kalp  Açlık, yorgunluk, stres, yemek,
    gerçektir. Peki ya o ilk kıvılcım  arasında iletişimi sağlayan  atışlarını hızlandırmak ve kan  ışık ve ilaç gibi faktörlerin
    nerede çıkıyor? Yüz kızarma- kimyasallara Nörotransmit- basıncını yükseltmek içinde  tamamı insan vücudundaki
    ları, tatlı telaş ve hızlanan kalp  ter (uyaranlara tepki) denir.  kullanılır. Serotonin düzeyini etkilemek-
    atışlarının sebebi nedir? Aşık  Sinir sistemi boyunca sinirsel  IUPAC adlandırması 4-(2-ami- tedir. Stres ve düşük kan şekeri
    olduğumuz için mi kalbimiz  sinyaller bu kimyasal taşıyıcılar  noetil)benzen-1,2-diol olan ve  Serotonin düzeyini düşürürken,
    çarpıyor, yoksa kalbimiz çarp- yardımıyla iletilir. İşte Fenileti- DA şeklinde kısaltılan Dopamin,  içinde aminler bulunan gıdalar
    tığı için mi aşık oluyoruz? Hiç  lamin (PEA) de böyle bir uyarıcı  kalp debisini ve periferik damar  (peynir, çikolata, portakal,
    merak ettiniz mi?     kimyasaldır.        direncini etkileyen ilaç olarak  mandalina, domates gibi) Sero-
                               tıp alanında da kullanılır. tonin düzeyini yükseltmektedir.
    Ve ayrılık…        IUPAC sistemine göre adı  Ödül sisteminin temel molekülü  Mutluluk hormonu olan Sero-
    Türlü sebeplerden dolayı cinnet  Fenil-etan-2-amin ( β-feniletila- olan Dopamin için özlemek,  tonin eksikliğinde depresyon
    getirme noktasına gelen, sinir- min) olan PEA, doğal bir mono- sevgiliyi görmeden duramamak  ve panik atak gibi nevrotik
    leri bozulan, stresli olan kişileri  amin alkaloidi olan organik bir  ve tutku en birincil görevlerdir. bozukluklar baş gösterir.
    biliriz. Hatta aşk acısı çeken ka- bileşiktir.                                KÖŞE YAZISI
    dınlarda gelip geçmiştir, hayat            NORADRENALIN        Hal böyle olunca The Devil’s
    sahnemizden. Tüm bu olum- Alkaloidler, doğal olarak               Advacate (Şeytan’ın Avuka-
    suzluklar karşısında insanların  meydana gelen organik azot           tı) isimli filmin repliğine hak
    –özellikle kadınların- çikolata  içeren bazların bir sınıfıdır.         vermeden edemiyoruz. Belki de
    krizine girmesi çok karşılaşılan  Alkaloidlerin insanlar ve diğer        aşk biz insanlar tarafından çok
    bir durumdur. Çünkü çikolata,  hayvanlar üzerinde çeşitli            abartılıyordur. Belki de aşkın
    kişinin kendisini iyi hissetmesi- ve önemli fizyolojik etkileri         biyokimyasal açıdan çok fazla
    ne neden olur. Peki çikolatanın  vardır. Alkaloidlerin kimyasal         miktarda çikolata yemekten bir
    neden bu kadar etkili olduğunu  yapıları oldukça değişkendir.          farkı yoktur.
    biliyor musunuz?      Çoğu alkaloid, bir siklik sistem           Ne dersiniz?
                  olarak adlandırılan, bir molekül
    Çikolatanın doğasında çok  atomunun bir parçası olarak                           29
    fazla miktarda Feniletilamin  nitrojen atomlarının bir veya  Noradrenalin, Dopamin  KAYNAKLAR       kimya teknolojileri gazetesi I    I www.chemlife.com.tr
    (PEA) bulunur. Depresyona  daha fazlasına sahiptir. Saf hal- β-hidroksilaz enzimi tarafın- 1.İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu,
    giren kadınların çok fazla mik- lerinde çoğu alkaloid, renksiz,  dan Dopaminden sentezlenir.  Kardiyovaskilüer Farmakoloji, Adli Tıp
    tarda çikolata tüketmesi buna  uçucu olmayan, kristalli katılar- Böbrek üstü bezlerinin medulla  Uzmanları Derneği, 2012.
    bağlanmaktadır. Çünkü uyarıcı  dır. Ayrıca acı bir tada sahip  kısmından kana, hormon  2.Phenylethylamine (Feniletilamin)
    etkisi bulunan Feniletilamin  olma eğilimindedir. Amin izi  olarak salgılanır. Ve merkezi  Nedir? , Supplement Ansiklopedisi
    (PEA), kişinin kendisini mutlu  ayrıca psikoaktif ilaç ve uyarıcı  sinir sistemi ile sempatik sinir  3.Feniletilamin Nedir? , Nihat Keleş, Bilgi
    hissetmesine neden olur. Hatta  etkisiyle de bilinen birçok kim- sisteminde bir nörotransmitter  Ustam, 2018.
    çikolataya olan bağımlılığın bu  yasal sınıftan da biridir. olarak görev yapar. Dolayısıyla  4.http://www.bostandan.com
    maddeden kaynaklandığı da               beynin dikkat ve çevreye yanıt  5.http://www.hurriyet.com.tr/saglik
    söylenebilir. Peki Feniletilamin  İnsan beyninde Noradrenalin  vermez ile ilgili bölümlerini  6.KEHA, E.E. KÜFREVİOĞLU, Ö.İ., 2000,
    (PEA) denilen bu kimyasal mad- ve Dopamin salgılanmasına  etkiler.       Biyokimya, İstanbul, Aktif Yayınevi 2.
    de nedir ve vücudumuza nasıl  neden olan ve uyarıcı bir etkiye         Baskı
    bir etkisi vardır?     sahip olan Feniletilamin’in aşk  Sevgi ve aşk esnasında yüz kı-
                  gibi romantik yaşamın sinirsel  zarması, göz bebeklerinde bü-
    FENILETILAMIN (PEA)    kimyasında da önemli bir rolü  yüme, çarpıntı ve heyecandan
                  vardır. Çünkü duygusal bağ- sorumludur. Adrenalin, etkisi
                  lanma ve aşk gibi durumlarda  de eklenirse mide krampları,
                  yüksek miktarda Dopamin ve  etlerde titreme ve terleme dahi
                  Noradrenalin salgılanmasına  görülebilir.
                  yol açar.
                               SEROTONIN
                  DOPAMIN (DA)

    İnsanların ve diğer memelilerin
    sinir sistemlerinde doğal olarak
    bulunan nörotransmitter (
    sinirler arası kimyasal iletici) ve
    nöromodülatör (sinir sistemle-
    rinde çeşitli populasyonları dü-
    zenleyici) olarak görev yapan
    Feniletilamin (PEA), aslında bir  Dopamin, vücutta doğal olarak
    Dopamin (DA) türevidir. Aşığın  üretilen bir kimyasaldır. Be- Serotonin (5-hidroksitriptamin)
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34